*}

Minimalny podatek dochodowy

Nowy Ład zakłada, że od 2022 r. spółki zapłacą nowy podatek, jeśli biznes przyniesie stratę lub, gdy roczna rentowność firmy nie przekroczy 1%. Tzw. minimalny podatek dochodowy burzy dotychczasowe myślenie o podatkach dochodowych. Szczególnie uderza w branżę handlową, której rentowność jest z założenia niska.

Plany a rzeczywistość
Na początku września rząd dodał nową propozycję do projektu ustawy wprowadzającej Nowy Ład - "minimalny podatek dochodowy". W założeniu podatek miał przeciwdziałać unikaniu opodatkowania przez zagraniczne korporacje, które na skutek wewnątrzgrupowych transakcji wykazywały w Polsce stratę lub niski dochód. Nowy podatek miał wesprzeć konkurencyjność krajowych przedsiębiorców. Niestety przepisy nie przewidują jakiegokolwiek progu czy kryterium odcięcia. Nowa danina obejmie również mikro, małych i średnich podatników CIT. W praktyce minimalny podatek dochodowy może stać się dodatkowym obciążeniem dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw w kryzysie, a także dla nisko rentownych branż.
 

Kto zapłaci minimalny podatek dochodowy?
Podatek obejmie wszystkich podatników CIT, którzy:
 • ponieśli stratę z działalności operacyjnej 
 • ich udział dochodów z działalności operacyjnej w stosunku do przychodów operacyjnych nie przekroczy 1%.
Na potrzeby obliczenia minimalnego podatku dochodowego nie bierze się pod uwagę wydatków na nabycie środków trwałych. To oznacza, że nawet jeśli inwestycje w środki trwałe generują stratę lub przejściowo obniżają rentowność, nie spowodują obciążenia dodatkowym podatkiem CIT.
 

Ile podatku trzeba będzie zapłacić?
"Minimalny podatek dochodowy" składa się z trzech elementów kalkulacyjnych.

Pierwszy to 0,4% przychodów operacyjnych.

Drugi element to 10% specyficznych wydatków - wydatków za usługi świadczone przez spółki z tej samej grupy kapitałowej - m.in.:
 • odsetki za udzielone pożyczki, prowizje związane z otrzymaniem finansowania, odsetkowe części rat leasingowych, koszty zabezpieczenia zobowiązań finansowych,
 • wydatki na usługi doradcze, badania rynku, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, udzielenia ubezpieczeń, gwarancji, poręczeń,
 • opłaty za prawo do korzystania z praw autorskich i licencji
 • wydatki na usługi przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika pożyczek udzielonych poza sektorem bankowym.
Opodatkowaniu będzie podlegać nie całość tych wydatków, a jedynie nadwyżka ponad limity, wyliczane według wzorów.

Trzecim elementem kalkulacyjnym "minimalnego podatku dochodowego" jest 10% wartości odroczonego podatku dochodowego. Odroczony podatek jest podstawą do wyliczenia dodatkowego podatku, jeśli utworzenie odroczonego podatku dochodowego wynika z ujawnienia wartości niematerialnej i prawnej, która wcześniej nie była amortyzowana.

Podsumowując nowy "minimalny podatek dochodowy" to podatek od przychodów, wydatków i podatek od podatku.
 

Odliczenia i wyłączenia
Dobre wiadomości dotyczące minimalnego podatku dochodowego są takie, że:
 • spółki działające w specjalnych strefach ekonomicznych odliczą od podstawy opodatkowania kwotę dochodów zwolnionych z działalności strefowej,
 • spółki korzystające z ulgi tzw. Polskiej Strefy Inwestycji również odliczą od podstawy opodatkowania kwotę dochodów zwolnionych z CIT,
 • zapłacony minimalny podatek dochodowy będzie można odliczyć od kwoty podatku CIT należnego za następne 3 lata podatkowe,
 • Minimalny podatek dochodowy nie obejmie:
 • spółek w pierwszych 3 latach działalności,
 • przedsiębiorstw finansowych,
 • spółek, które odnotują 30% spadek przychodów w stosunku do poprzedniego roku,
 • spółek, które nie są elementem struktury holdingowej, nie mają udziałów, ani akcji innych spółek, a ich wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne.

Magdalena Wojciechowska
Doradca podatkowy

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.