Sprawy karne


W ramach niniejszej specjalizacji Kancelaria zajmuje się między innymi:

  • obroną osób podejrzanych i oskarżonych na wszystkich etapach postępowania karnego oraz karnoskarbowego,
  • reprezentowaniem osób skazanych w postępowaniu wykonawczym w sprawach dotyczących warunkowego przedterminowego zwolnienia, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, przerwy w karze,
  • reprezentowaniem interesów pokrzywdzonych przestępstwem, dochodzenie roszczeń cywilnych od sprawców przestępstw,
  • obroną osób obwinionych w sprawach o wykroczenia,
  • sporządzaniem pism procesowych m.in. zażaleń, apelacji, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania karnego, wniosków o naprawienie szkody, zadośćuczynienie lub nawiązkę,
  • udziałem w mediacjach ze sprawcami przestępstw jak i z pokrzywdzonymi,
  • reprezentacją wnioskodawców w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
Marcin wydra
(22) 242 60 20