Bezzwrotne dotacje ze środków Unijnych


Szanowni Państwo,

od dziś, możliwe jest uzyskanie bezzwrotnej dotacji ze środków Unijnych dla firm z województwa mazowieckiego, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19. Dotacja dotyczy utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 164 747,31 PLN (przy 49 pełnych etatach).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 10.000.000,00 Euro

Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania zatrudnienia i działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się nabór.

Dotyczy PKD:

18.12.Z; 49.39.Z, 52.29.C,56.21.Z,56.10.B, 56.29.Z, 73.11.Z, 74.20.Z, 90.03.Z; 93.11.Z, 93.12.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.Z

(W skrócie: transport, catering, gastronomia, reklama, działalność artystyczna, działalność obiektów sportowych, klubów sportowych, działalność rozrywkowa i rekreacyjna – szczegóły w PKD)

Mazowiecka Jednostka wdrażania Programów Unijnych rozpoczęła nabór do projektu:

„Finansowanie wydatków MŚP dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej wskutek COVID-19”

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu będzie możliwe tylko w czasie trwania naboru, który jest  prowadzony od dzisiaj tzn. od dnia 14 października 2020 r. do dnia 21 października 2020 r. do godz. 15.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2020r.

W ramach naboru o wsparcie będzie mógł ubiegać się wnioskodawca, który łącznie spełnia następujące warunki:

 • Posiada status mikro albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicją określoną w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE nr L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. ze zm.) – z uwzględnieniem samozatrudnionych;
 • Nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r. – nie oznacza to trudnej sytuacji z powodu COVID-19;
 • Nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19;
 • Najpóźniej 1 czerwca 2019 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej (zgodnie z wpisami w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz CEIDG). Zawieszenie działalności gospodarczej nie może obejmować: 31 grudnia 2019 r., czerwca 2020 r., lipca 2020 r., sierpnia 2020 r. oraz dnia złożenia wniosku (co ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych – zmiana wpisów w tym zakresie nie może być dokonana po 1 sierpnia 2020 r.);
 • Według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., 814);
 • Od dnia 31 grudnia 2019 r. posiada siedzibę i prowadzi działalność na terenie województwa mazowieckiego, a w przypadku gdy w dokumentach rejestrowych jako siedziba została wskazana Polska, wnioskodawca dokonywał rozliczeń podatkowych z urzędem skarbowym na terenie Mazowsza;
 • Boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. odnotował spadek przychodów netto ze sprzedaży o co najmniej 50 % liczonych jako suma przychodów ze sprzedaży netto w czerwcu, lipcu i sierpniu 2020 roku w porównaniu do sumy przychodów ze sprzedaży netto z czerwca, lipca i sierpnia 2019 r, w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 • Roczny przychód netto ze sprzedaży w 2019 r. nie był niższy niż kwota dotacji, o którą się ubiega;
 • Na dzień 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku wnioskodawca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041) za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70 zł), nie jest uznawane za zaległość;
 • Nie jest podmiotem wykluczonym z ubiegania się o wsparcie ;
 • Od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia złożenia wniosku prowadził jako przeważającą działalność (co ma odzwierciedlenie w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz CEIDG, zmiana w tym zakresie nie może być dokonana po 31 grudnia 2019 r.) w zakresie Polskiej Klasyfikacji Działalności podanym na wstępie.

Wysokość dofinansowania:

Stawka jednostkowa na finansowanie Kosztów Operacyjnych (KO) przez 1 miesiąc dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi: 7 845,11 zł x √ FTE

Gdzie: FTE – zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty.

W przypadku samozatrudnionych FTE=1, co oznacza, że w przypadku spółek cywilnych do wielkości zatrudnienia wlicza się wspólników i zatrudnionych.

Wartość zatrudnienia podajemy w pełnych etatach. W przypadku, gdy z wyliczeń wyjdzie wartość ułamkowa (np. 4,7), wówczas wartość zatrudnienia należy  zawsze zaokrąglić w dół do pełnych etatów (np. 4 etaty).

Zatrudnienie na potrzeby wyliczenia dotacji dla tego projektu to:

stosunek pracy zawarty na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, w rozumieniu ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

PRZYKŁAD:

Jeżeli liczba pełnych etatów w małej firmie wynosi 6, to maksymalna kwota wsparcia wynosi:

7 845,11 zł x √6 x 3 = 57 649,55 zł

gdzie √6 oznacza pierwiastek z liczby pełnych etatów, a 3 liczbę miesięcy, których dotyczy wsparcie.

Jeżeli to Ciebie dotyczy koniecznie się zainteresuj!

Szczegóły:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/3-3-innowacje-w-msp-typ-projektow-finansowanie-wydatkow-msp-dotyczacych-utrzymania-biezacej-dzialalnosci-firmy-i-zapewnienia-jej-plynnosci-finansowej-wskutek-covid-19-nr-rpma-03-03-00-ip-01-14-11/

Potrzebujesz naszego wsparcia?

Skontaktuj się z nami 

tel. kom.: 728-405-648
e-mail: honestus@honestus.pl