Informacje na stronie www, a dane osobowe pracownika


W dobie Internetu przedsiębiorcy sprawnie wykorzystują jego możliwości nie tylko w celach marketingowych, ale także informacyjnych i organizacyjnych usprawniających komunikację. Aby skrócić drogę pomiędzy potencjalnym klientem a kompetentnym pracownikiem firmy – często podają na swoich stronach internetowych dane kontaktowe. Czy takie postępowanie jest zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych? To zależy …
Zarówno Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jak i Sąd Najwyższy potwierdzają, że takie dane jak imię i nazwisko pracownika, jego stanowisko służbowe, numer telefonu i adres e-mail pracodawca może zamieszczać na stronie internetowej bez zgody pracownika. Zdaniem Sądu Najwyższego : „nazwisko i imię jest skierowanym na zewnątrz znakiem rozpoznawczym osoby fizycznej i ujawnienie go w celu jej identyfikacji nie może być zasadniczo uznane za bezprawne, o ile nie łączy się z naruszeniem innego dobra osobistego, np. czci, prywatności lub godności osobistej. Ujawnienie przez pracodawcę nazwiska (imienia) pracownika bez jego zgody nie stanowi bezprawnego naruszenia dobra osobistego, jeżeli jest usprawiedliwione zadaniami i obowiązkami pracodawcy związanymi z prowadzeniem zakładu, jest niezbędne i nie narusza praw oraz wolności pracownika. (…)Imiona i nazwiska pracowników widnieją na drzwiach w zakładach pracy, umieszcza się je na pieczątkach imiennych, pismach sporządzanych w związku z pracą, prezentuje w informatorach o instytucjach i przedsiębiorstwach, co oznacza, że zgodnie z powszechną praktyką są one zasadniczo jawne”.
Przedstawione stanowisko SN sprowadza się do tezy, że informacje bezpośrednio związane ze sferą zawodową pracownika mogą być przez pracodawcę udostępniane zasadniczo bez jego zgody. Jak należy zatem postąpić, jeśli pracodawca chciałby także zamieścić zdjęcie, krótki opis doświadczenia i umiejętności, albo informacje o pasjach i hobby pracownika? Dane te z pewnością nie są bezpośrednio związane z zadaniami służbowymi, ale czy to znaczy że ich umieszczenie jest nielegalne? Jeśli przedsiębiorca dochowa pewnych wymagań będzie mógł takie dane zamieścić.
Po pierwsze, należy odpowiedzieć na pytanie czy konkretna dana jest w zakładanym celu potrzebna i adekwatna, oraz czy nie narusza przy tym dóbr osobistych pracownika, np. czci, prywatności, godności osobistej.
Po drugie, na umieszczenie takich informacji pracodawca powinien uzyskać zgodę pracownika. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawsze musi być udzielana dobrowolnie. Oznacza to, że pracownik nie poniesie konsekwencji zawodowych w związku z nieudzieleniem zgody na np. na ujawnienie swojego wizerunku na stronie internetowej pracodawcy. Oczywiście z punktu widzenia zabezpieczenia interesów pracodawcy, istotnym jest, aby taka zgoda była wyrażona na piśmie. Wówczas, w przypadku ewentualnych roszczeń zgłaszanych przez pracownika z tytułu nieuprawnionego udostępnienia danych osobowych pracodawca będzie miał zabezpieczenie. Jednakże należy przy tym pamiętać, iż zgoda na udostępnienie danych osobowych może być przez pracownika cofnięta w każdym czasie . Innymi słowy raz wyrażona zgoda nie daje pracodawcy gwarancji, iż pracownik takiej zgody nie cofnie. Ponadto zgoda, powinna wskazywać, jakie dane osobowe, w jakim zakresie i czasie pracodawca może udostępniać.
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2003 r. (sygn. akt I PK 590/02)

Radca prawny
Natalia Owsianko-Piątek